Bird Room Chorus

year: 2022
technique: responsive quadrophonic soundscape with AI bird sounds
materials: 4 speakers, computer, audio interface, camera
location: Villa Oud-Amelisweerd, Bunnik
commissioner: CCU Creative Coding Utrecht for the exhibition GARDENING

The Bird Room in Villa Oud Amelisweerd is an important source of inspiration for the development of this site-specific soundscape. The room used to be a music or garden room and all walls are covered with 18th century Chinese wallpaper with birds and flowers. Besides exotic bird species that have already died out, various fantasy birds are also depicted in ink on paper. The work adds a layer to the room: the new peculiar bird sounds give a voice to the birds on the wallpaper that no longer exist, and the experience of the Bird Room as a whole is intensified.
The responsive soundscape is an all-round sound experience with four speakers. A small camera detects people in the room, observing their level of activity. This activity is fed back to the real time sound generation. The birds move away when visitors are busy, making alarm sounds. They return when it is quiet and make scurrying and singing sounds.

We did not create the sounds ourselves, but we did create the optimal preconditions for an artificial interpretation process. This means that the stimuli with which the artificial intelligence was trained had to be diverse and coherent. For this we collected as many sounds as possible from the bird species living on the Amelisweerd Estate. These recordings were presented to the artificial neural network with the request to discover patterns and cross-references in them. The sounds we hear are a reconstruction based on our expectations and previous observations. An artificial neural network works the same way: it can imagine something new but only on the basis of what it already knows and has processed. The results are therefore imperfect and incomplete, but we are not asking for accuracy here. We are asking the machine to build, interpret and express its own unique perception of the natural world.

Vogeltjeskamer

jaar: 2022
techniek: responsieve quadrofonische soundscape met AI vogelgeluiden
materialen: 4 speakers, computer, audio mixer, camera
locatie: Landhuis Oud-Amelisweerd, Bunnik
opdrachtgever: CCU Creative Coding Utrecht voor de tentoonstelling GARDENING
podcast: Kunstmatig #17: Tussen Ecologie en Tech-tuin (vanaf 00:16:15)

De Vogeltjeskamer in Landhuis Oud Amelisweerd is een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van deze site specific soundscape. De kamer was vroeger een muziek- of tuinkamer en alle wanden zijn bekleed met 18e eeuws Chinees behang met vogels en bloemen. Naast reeds uitgestorven exotische vogelsoorten zijn ook diverse fantasievogels afgebeeld in inkt op papier. Het werk voegt een laag toe aan de kamer: de nieuwe merkwaardige vogelgeluiden geven een stem aan de niet (meer) bestaande vogels op het behang en de beleving van de Vogeltjeskamer als geheel wordt geïntensiveerd.
De responsieve soundscape is een rondom geluidservaring met vier speakers. Een kleine camera detecteert mensen in de ruimte, en neemt hun mate van activiteit waar. Deze activiteit wordt teruggekoppeld aan de real time geluidsgeneratie. De vogels bewegen weg als bezoekers druk bewegen, terwijl ze alarmgeluiden maken. Ze keren terug als het rustig is en dan maken ze scharrel- en zanggeluiden.

De geluiden hebben we niet zelfgemaakt, maar wel hebben we de optimale randvoorwaardes gecreëerd voor een artificiële interpretatieproces. Dit betekent dat de stimuli waarmee de Artificiële Intelligentie werd getraind, divers en samenhangend moesten zijn. Hiervoor hebben we zo veel mogelijk geluiden verzameld van de vogelsoorten die leven op Landgoed Amelisweerd. Deze opnames werden voorgelegd aan het kunstmatige neurale netwerk met de vraag om er patronen en dwarsverbanden in te ontdekken. De geluiden die wij horen, zijn een reconstructie op basis van onze verwachtingen en eerdere waarnemingen. Bij een kunstmatig neuraal netwerk werkt dat net zo: het kan zich wel iets nieuws voorstellen maar alleen op basis van wat het al kent en heeft verwerkt. De resultaten zijn dan ook onvolmaakt en incompleet, maar we vragen hier ook niet om nauwkeurigheid. We vragen de machine om zijn eigen unieke perceptie van de natuurlijke wereld op te bouwen, te interpreteren en uit te drukken.

driessens & verstappen movie sound bird room chorus oud-amelisweerd