Landscape films

year: 2001-2011
material: high definition digital film, software
duration: 9 minutes

In the past years Driessens & Verstappen have documented three different types of Dutch landscapes: a historic landscape park, a dike and a dune landscape. From each landscape type several films are made. A film has a duration of nine minutes and covers exactly one year, from one January to the next. On a weekly basis, each of the scenes was repeatedly photographed from the same position and at the same time of day, around noon. With software they had developed, each series of shots was edited into fluid transitions to make the changes in seasons and landscape visible. By systematically computerising and formalising observation, the landscape films became studies of the spontaneous course of nature, of the emergent and entropic processes underlying it.
It is of crucial importance to recognise that in these landscape films a conceptual inversion simultaneously plays a role: nature interacting with the camera, the software and the editing displays itself as an universe in which natural qualities can only be exposed through artificial means and an artificial vision. Liberating vision occurs via the making of its artifice. The essence of these 'nature films' lies in this.

Excerpt from the article "Frankendael, Computerising observation - liberating vision", author Jorinde Seijdel, Mediamatic Off-Line vol.11#1, 2006.

From each location you can view pictures and a films online:
historic landscape park: Frankendael 2001
dike landscape: Diemerzeedijk 2007
dune landscape: Kennemerduinen 2010

Landschapsfilms

year: 2001-2011
materiaal: high definition digitale film, software
duur: 9 minuten

In de afgelopen jaren hebben Driesssens & Verstappen drie verschillende Nederlandse landschapstypes gedocumenteerd: een historisch landschapspark, een dijk- en een duinlandschap. Van elk landschapstype zijn meerdere films gemaakt. Een film duurt negen minuten en omvat precies één jaar, van januari tot januari. Wekelijks werd iedere scene vanuit eenzelfde standpunt gefotografeerd, telkens rond het middaguur. Met door henzelf ontwikkelde software monteerden ze elke reeks van opnames tot vloeiende overgangen om seizoenswisselingen en landschapsveranderingen zichtbaar te maken. Door de waarneming systematisch te automatiseren en te formaliseren werden de landschapsfilms studies naar de spontane loop van de natuur, naar de emergente en entropische processen die eraan ten grondslag liggen.
Het is bij de landschapsfilms van cruciaal belang te erkennen dat er tegelijkertijd een conceptuele omkering in het spel is: de natuur in interactie met de camera, de software en de montage toont zich als een universum waarvan de natuurlijke kwaliteiten alleen blootgelegd kunnen worden middels kunstmatige middelen en een kunstmatige blik. De bevrijding van de blik vindt aldus plaats via haar verkunstmatiging. Precies hierin ligt de essentie van deze ‘natuurfilms’.

Uit het artikel "Frankendael, Automatisering van de waarneming - bevrijding van de blik", auteur Jorinde Seijdel, Mediamatic Off-Line vol.11#1, 2006.

Van elke locatie kunt u foto's en een film online bekijken:
historische landschapspark: Frankendael 2001
dijklandschap: Diemerzeedijk 2007
duinlandschap: Kennemerduinen 2010


driessens & verstappen landscape films