Waterspiegel / Mirroring Water

location: WMCN Dutch Water Management Center, Smedinghuis, Zuiderwagenplein, Lelystad
year: 2012
dimensions: 13 meters wide wall
materials: 6 screens, painted steel frames, 7 computers, image bank with 2.400 video clips, data connection
commissioner: RGD Dutch Government Building Agency

Dutch identity was formed at a time of radical change in the landscape. Part of the land was won from the sea, made fit for habitation by land reclamation and rendered impermeable. In addition, water has always been an important source of trade for the Netherlands, and thus for its prosperity. This connection to water was already reflected in the paintings of the Golden Age. Rich citizens profited from the wealth derived from water, earning a great deal of money out of fishing and overseas trade, and they wished to see this represented in art. Specializations came into being in this way, ranging from sea painter to fish painter and from landscape painter with a predilection for water mills or for frozen rivers and skating people. This attention to water is typical of Dutch art throughout every period. Globally, the concept of a ‘Dutch landscape’ still conjures up an idyllic image that this painting tradition has greatly defined. The Netherlands has nevertheless changed a great deal in the past century, as have many other countries. At present, it is the radical, high-tech methods of controlling and manipulating landscape and nature that confers international fame on the Netherlands. With this background in mind, Driessens & Verstappen consider it important that the artwork for the Dutch Water Management Centre should contribute to a new conceptualization of Dutch landscape in relationship to water.

Short video clips of various manifestations and functions of water in the Netherlands can be viewed on six screens. The images likewise reflect the current situation of weather and water management in the Netherlands via a data link with the Royal Dutch Meteorological Institute and the Ministry of Waterways and Public Works. It is always a temporary compilation of images, a selection from more than 2.400 clips stored in an video archive assembled by the artists. The choice of video images selected is based on actual weather and water data from the MWPW and RDMI weather stations distributed throughout the Netherlands. These details change each hour. Video clips are selected when current information sufficiently corresponds to the details stored along with the clip. Thus the technological measuring system of the Dutch Water Management Centre also ‘manages’ the choice of images for the six screens via the water data.

Waterspiegel

location: WMCN Watermanagementcentrum Nederland, Smedinghuis, Zuiderwagenplein, Lelystad
jaar: 2012
afmetingen: 13 meter brede wand
materialen: 6 beeldschermen, gelakt stalen lijsten, 7 computers, beeldbank met 2.400 videoclips, dataverbinding
opdrachtgever: RGD Rijksgebouwendienst

De Nederlandse identiteit is gevormd in een tijd van ingrijpende veranderingen in het landschap. Een deel van het land is herwonnen op de zee, bewoonbaar gemaakt door drooglegging en inpoldering, en waterdicht gemaakt. Daarnaast is het water voor Nederland altijd een belangrijke bron van handel en dus van welvaart geweest. Deze verbondenheid met het water wordt al vroeg gereflecteerd in de schilderkunst van de Gouden Eeuw. De rijke burgers die profiteerden van de waterrijkdom en veel geld verdienden met de visserij en de overzeese handel wilden dit ook graag verbeeld zien in de kunst. Zo ontstonden er specialisaties uiteenlopend van zeeschilder tot visschilder en van landschapschilder met een voorkeur voor watermolens of voor bevroren rivieren en schaatsende mensen. Deze aandacht voor het water is typisch voor de Hollandse kunst en van alle tijden. Het begrip ‘Nederlands landschap’ roept wereldwijd nog altijd een idyllisch beeld op dat sterk is bepaald door deze schilderkunstige traditie. Nederland is echter, zoals vele landen, in de afgelopen eeuw sterk veranderd. Momenteel zijn het juist de radicale high-tech methoden voor het controleren en manipuleren van het landschap en de natuur, waarmee Nederland internationaal faam maakt. Tegen deze achtergrond vinden Driessens & Verstappen het belangrijk dat het kunstwerk voor het Watermanagementcentrum bijdraagt aan een nieuwe beeldvorming van het Nederlandse landschap in relatie tot het water.

Op zes beeldschermen zijn korte videoclips te zien van allerlei verschijningsvormen en functies van water in Nederland. Tevens weerspiegelen de beelden de actuele situatie van het weer en de waterhuishouding in Nederland via een dataverbinding met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat. Het is altijd een tijdelijke samenstelling van beelden, een keuze uit meer dan 2.400 videoclips die zijn opgeslagen in een door de kunstenaars aangelegde beeldbank. De keuze voor de videobeelden wordt bepaald op basis van de actuele weer- en waterdata van de meetstations van RWS en het KNMI, die verspreid staan door heel Nederland. Elk uur worden deze gegevens ververst. Videoclips worden uitgekozen wanneer de actuele gegevens voldoende overeenkomen met de bij de clip opgeslagen gegevens. Het technologische meetsysteem van het Watermanagementcentrum Nederland ‘managet’ via de waterdata dus ook de beeldkeuze voor de zes beeldschermen.

driessens & verstappen pictures waterspiegel