Rejected Vegetables: Morphoteques #8, #9 and #15

Morphoteque #8, 1994, 28 copies of potatoes (cultivar 'jaerla'), painted aluminum.
Morphoteque #9, 1997, 32 copies of carrots, painted plaster.
Morphoteque #15, 2011, 27 peppers (green, red and yellow bell pepper), painted plaster.
online video clip: Morphoteque #15, Science Gallery Dublin

Crops that are cultivated for large-scale food production have been subject to an evolutionary process spurred on by industry for a long time, with far-reaching control of environmental factors. Form characteristics are in part genetically determined, but environmental factors (climate and soil structure) influence the ultimate form at least as strongly. While the natural process of evolution is usually engendering multiformity and diversity so that species remain strong and adaptive, industry manoeuvres the process as much as possible in a direction of efficiency, uniformity and homogeneity. The ideal potato is oval-round, the ideal carrot is upstrait and the ideal pepper is perfectly symmetrical. Products that do not meet the standards, cannot be sold to consumers, so we are never allowed to see these variants in form. If by accident this does in fact happen, then they are associated with pathological deviation, disease, degeneration and ugliness. But in fact they mostly are beautiful and tittilating. Three form collections reflect this human urge for purification and standardisation by deliberately conserving the rejected products and focus on the form diversity within the species.

There is also a multiple (edition 4) of Morphoteque #15, each consisting of one red, one green and one yellow pepper.

Afgewezen Groenten: Morfotheken #8, #9 en #15

Morfotheek #8, 1994, 28 kopieën van aardappelen (cultivar 'jaerla'), beschilderd aluminium.
Morfotheek #9, 1997, 32 kopieën van wortelen (waspeen), beschilders gips.
Morfotheek #15, 2011, 27 paprika's (groene, rode en gele blokpaprika), beschilderd gips.
online video clip: Morphoteque #15, Science Gallery Dublin

Gewassen die worden geteeld voor grootschalige voedselproductie zijn sinds lange tijd onderworpen aan een door de industrie voortgedreven evolutionair proces en een ver doorgevoerde controle op de omgevingsfactoren. Gedeeltelijk liggen vormeigenschappen genetisch vast, maar omgevingsfactoren (klimaat en grondstructuur) hebben een minstens zo sterke invloed op de uiteindelijke vorm.Terwijl het natuurlijke evolutieproces doorgaans veelvormigheid en diversiteit voortbrengt - zodat de soorten sterk en adaptief blijven - stuurt de industrie het proces zoveel mogelijk in een richting van efficiëntie, eenvormigheid en homogeniteit. De ideale aardappel is ovaal-rond, de ideale wortel is kaarsrecht en de ideale paprika is perfect symmetrisch. Producten die niet voldoen aan de standaard mogen niet aan de consument worden aangeboden en we krijgen deze vormvarianten dus nooit te zien. Als dit per ongeluk toch gebeurt dan associeert men ze met pathologische afwijkingen, ziekte, degeneratie en lelijkheid. Terwijl ze vaak heel mooi en zinnenprikkelend zijn. Drie vormverzamelingen reflecteren deze menselijke drang tot purificatie en standaardisatie, door juist de afgewezen varianten te conserveren en daarmee de vormdiversiteit binnen de soort centraal te stellen.

Van Morfotheek #15 bestaat tevens een multipel (oplage 4) die elk bestaat uit een rode, een groene en een gele paprika.

driessens & verstappen vegetable collections