EquilArbre

location: Flanders Institute for Agriculture, Food and Fishery Research, Merelbeke, Belgium
year: 2023
dimensions: pot H.80 x B.140 x W.160 cm, base plate diameter 240 cm, H.12 cm.
materials: 3 bomen (chestnut, poplar and walnut), substrate, irrigation system, polystyrene foam EPS XT200, Polyurea coating.
commissioner: ILVO Merelbeke, België

More sustainable food production is a step-by-step transition in which all parts of the chain must work together to find a new balance: the soil, the plant, the animal, the farmer, the market, the consumer, the waste streams, the environment and the climate. To this end, ILVO develops visions and innovations that are scientifically valued and extensively tested in the test fields or in the laboratories. What is possible in theory can be difficult in practice, especially when working with living creatures and changing environmental factors.
The artwork EquilArbre reflects on these aspects of the ILVO: an empirical study that tests the adaptability of trees, in which the growth process shows a continuous balancing act between different parts of the setup: the tree, the pot, the substrate, the care, the weather and the climate.

What would happen if a tree experiences its own body weight as a force that can unbalance it? This question is central to the EquilArbre project. It shows the adaptability of trees to forces they are not normally exposed to. To challenge adaptability, saplings were planted a-centrically in a half cylinder. The cylinder is set up on a round plate with a slight concave and can tilt. How will the trees develop in this situation. As it grows, it becomes heavier, causing the cylinder to tilt. This causes a reaction and the tree will probably start adjusting its growth to stay in a vertical direction. Each tree has an individual development with a different growth rate, resulting in the half cylinders being in different tilt positions.

The artwork contains the continuous balancing act between a simple geometric shape on the one hand, and a whymsical growth form on the other. These visually contrasting elements in combination with a slow process of change can be interpreted in different ways. As a general reflection on the relationship between man and nature: the continuous adjustment of the balance between the needs of all organisms within an ecosystem. The work of art also acquires another layer of meaning within the context of the ILVO: The necessary transition to a more responsible food system is a complex process involving the continuous weighing and balancing of ecological, environmental-technical, social and economic interests.

EquilArbre

locatie: ILVO Vlaams Instituut voor Landbouw, Voedsel en Visserij Onderzoek, Merelbeke, België
jaar: 2023
afmetingen: pot H.80 x B.140 x W.160 cm, onderplaat doorsnede 240 cm, H.12 cm.
materialen: 3 bomen (kastanje, populier en walnoot), substraat, irrigatiesysteem, polystyreenschuim EPS XT200, Polyurea coating.
opdrachtgever: ILVO Merelbeke, België

Een duurzamere voedselproductie is een stapsgewijze transitie waarbij alle onderdelen van de keten, met elkaar een nieuw evenwicht moeten zoeken: de bodem, de plant, het dier, de boer, de markt, de consument, de afvalstromen, het milieu en het klimaat. Het ILVO ontwikkelt hiervoor visies en innovaties die wetenschappelijk worden onderbouwd, en uitvoerig getest op de proefvelden of in de laboratoria. Wat in theorie mogelijk is, kan in de praktijk toch weerbarstig zijn, vooral als je met levende wezens en veranderende omgevingsfactoren werkt.
Het kunstwerk EquilArbre reflecteert op deze aspecten van het ILVO: een empirisch onderzoek dat het aanpassingsvermogen van bomen test, waarbij het groeiproces een continue evenwichtsoefening laat zien tussen verschillende onderdelen van de opstelling: de boom, de pot, het substraat, de verzorging, het weer en het klimaat.

Wat zou er gebeuren wanneer een boom zijn eigen lichaamsgewicht ervaart als een kracht die hem uit evenwicht kan brengen? Binnen het project EquilArbre staat deze vraag centraal. Het toont het aanpassingsvermogen van bomen m.b.t. krachten waaraan zij normaal gesproken niet worden blootgesteld. Om het aanpassingsvermogen uit te dagen werden jonge boompjes a-entrisch in een halve cilinder geplant. De cilinder staat opgesteld op een ronde plaat met een lichte holling en kan kantelen. Hoe gaan de bomen zich ontwikkelen in deze situatie. Naarmate hij groeit wordt hij zwaarder waardoor de cilinder gaat kantelen. Dit veroorzaakt een reactie en de boom zal vermoedelijk zijn groei gaan bijsturen om in verticale richting te blijven. Elke boom maakt een individuele ontwikkeling door met een andere groeisnelheid waardoor de halve cilinders in verschillende kantelposities komen te staan.

Het kunstwerk behelst de continue balanceer act tussen een eenvoudige geometrische vorm enerzijds, en een grillige groeivorm anderzijds. Deze visueel contrasterende elementen in combinatie met een traag verlopend veranderingsproces, kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Als een algemene reflectie over de relatie mens en natuur: het continu bijstellen van het evenwicht tussen de behoeften van alle organismen binnen een ecosysteem. Tevens krijgt het kunstwerk binnen de context van het ILVO nog een andere betekenislaag: De noodzakelijke transitie naar een verantwoorder voedselsysteem is een complex proces in het continu afwegen en balanceren van ecologische, milieu-technische, sociale en economische belangen.

driessens & verstappen pictures equilarbre commissions