Flashforward

year: 2017
dimensions: 3 hectare
duration: 2017 to 2020
technique/materials: landart/grass seeds, agricultural foil
location: Oosterhoutsedijk, future city district Hof van Holland, Nijmegen/Lent

Nijmegen has a rich history of development and devastation, thanks to its strategic location on the Waal river. Nearly every urban renewal and expansion reveals subterranean archaeological finds. During the development of the forthcoming Hof van Holland district perhaps traces will be unearthed again, saying something about the changes this area has already undergone throughout the centuries. It might possibly encounter the remnants of dwellings and graves of farmers who settled around the Griftdijk during the Stone Age.

Flashforward is a piece of landart initiating reflection on the past, present and future of the landscape at Hof van Holland. The artwork looks forward to the distant future, when the yet to be realized building plans for Hof van Holland have long been relegated to history. The houses, flats and their inhabitants will have long disappeared by then, and plants and animals will have taken over the area. Anything still remaining of the district will be subtly visible in the landscape: building foundations and the sewerage system stand out, because the vestiges of subterranean buildings influence the way grass grows. The outlines in the landscape - a phenomenon termed 'crop marks' in archaeology - is caused by artificially applied differences in the pasture's soil. Flashforward shows that each change, however rigorous it may now seem, is a part of a cycle of flowering and decay. Communities come and go, nature and culture alternate.

Flashforward was commissioned by the municipality of Nijmegen, for the art route along the Waal river.

Flashforward

jaar: 2019
duur: 2017 tot 2020
afmeting: 3 hectare
techniek/materiaal: landart/graszaden, landbouwplastic
locatie: Oosterhoutsedijk, toekomstige stadswijk Hof van Holland, Nijmegen/Lent

Nijmegen kent een rijke historie van opbouw en verwoesting dankzij haar strategische ligging aan de Waal. Bij vrijwel elke stadsvernieuwing en uitbreiding worden ondergrondse archeologische vondsten aangetroffen. Misschien worden er tijdens de bouw van de toekomstige stadswijk Hof van Holland opnieuw sporen gevonden die iets zeggen over de veranderingen die dit gebied door de eeuwen heen al heeft doorgemaakt. Mogelijk stuit men op resten van woningen en graven van boeren die zich in de steentijd rond de Griftdijk vestigden.

Flashforward is een landschapskunstwerk dat een reflectie op gang brengt over verleden, heden en toekomst van het landschap van de toekomstige stadswijk Hof van Holland. Het kunstwerk blikt vooruit naar de verre toekomst, wanneer de nog uit te voeren bouwplannen al lang tot de geschiedenis behoren. De huizen, flatgebouwen en hun bewoners zijn dan al weer verdwenen en planten en dieren hebben het gebied overgenomen. Wat er nog van de stadswijk over is, wordt op subtiele wijze zichtbaar in het landschap: fundamenten van gebouwen en het rioleringsstelsel tekenen zich af omdat ondergrondse bouwrestanten de groei van het gras beïnvloeden. De tekening in het landschap - een fenomeen dat in de archeologie 'cropmarks' of 'vegetatiesporen' wordt genoemd - wordt hier veroorzaakt door kunstmatige aangebrachte verschillen in de bodem van het weiland. Flashforward laat zien dat elke verandering, hoe rigoureus ze nu ook lijkt, onderdeel wordt van een cyclus van bloei en verval. Leefgemeenschappen komen en gaan, natuur en cultuur wisselen elkaar af.

Flashforward is gemaakt in opdracht van de gemeente Nijmegen, voor de kunstroute langs de Waal.

driessens & verstappen making-of movie pictures flashforward landart plantart